Statut

Statut Fundacji
Wspierania Filozoficzno- Humanistycznych Działań Społecznych
„SOKRATES”

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Filozoficzno – Humanistycznych Działań Społecznych „SOKRATES” , zwana dalej Fundacją ustanowiona przez :
– Arkadiusza Grześka
– Artura Zborowskiego

Zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej notariusz Elżbiety Radojewskiej we Wrocławiu, przy ul. Tęczowej 11/5, za numerem repertorium A Nr 1529/2005 z dnia 16.03.2005r. – działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (t.j. Dz.U z 1991r. nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja uzyskuje osobowość prawną.

§ 3.

Fundacja działa przez ustanowione w Statucie organy.

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, a także przystępować do spółek i łączyć się z innymi fundacjami.
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

§ 5

Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony.

Rozdział 2
Cele Fundacji

§ 6

1. Celami Fundacji jest działalność społecznie użyteczna na rzecz ogółu społeczności w zakresie:
a) inicjowania i wspierania filozoficznych i ogólnohumanistycznych działań w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem:
– ośrodków pomocy społecznej,
– zakładów penitencjarnych,
– ośrodków szkolno- wychowawczych,
– domów dziecka,
– ośrodków leczenia uzależnień,
b) wspierania edukacji filozoficznej i humanistycznej w szkołach, przedszkolach, młodzieżowych ośrodkach kultury,
c) inicjowania i wspierania programów oraz przedsięwzięć naukowych, oświatowych, kulturalnych i opiekuńczych.

2. Cele Fundacji realizowane będą poprzez:
a) organizowanie warsztatów, seminariów, szkoleń, wykładów i innych działań edukacyjnych,
b) tworzenie zespołów humanistów współpracujących z ośrodkami w celu pomocy społecznej, zakładami penitencjarnymi, ośrodkami szkolno-wychowawczymi, domami dziecka, ośrodkami leczenia uzależnień,
c) działalność informacyjną, edukacyjną, naukową i wychowawczą,
d) współpracę z ośrodkami kulturalnymi, wychowawczymi i społecznymi,
e) udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

3. Działalność wyżej wskazana jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

Rozdział 3
Majątek i dochody Fundacji

§ 7

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 8

1. Źródłami finansowania Fundacji są:
a) darowizny, spadki, zapisy,
b) subwencje i dotacje,
c) dochody z darów, zbiórek i imprez publicznych,
d) odsetki i lokaty kapitałowe oraz papiery wartościowe,
e) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
f) dochody z majątku Fundacji,
g) dochody z działalności gospodarczej Fundacji,
h) dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

2. Dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych.

3. W razie powołania do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe lub o odrzuceniu spadku.

4. Fundacja nie ma prawa podejmować działalności polegających na:
a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczeniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „ osobami bliskimi”,

b. przekazywaniu majątku fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

d. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział 4
Organy Fundacji

§ 9

1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.

2. Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym.

3. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym w zakresie działalności Fundacji.

4. Nie można łączyć funkcji członka Rady i Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji

§ 10

1. Ustanawia się Radę Fundacji w składzie od 2 do 4 członków.

2. Radę Fundacji powołują Fundatorzy na okres 3 lat. W tym samym trybie następuje odwołanie członków Rady Fundacji przed upływem kadencji. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na wspólną kadencję.

3. Członkowie Rady Fundacji otrzymują z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.

4. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

5. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

6. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady Fundacji z własnej inicjatywy, na pisemny każdego z członków Rady , a także na wniosek Fundatorów lub Zarządu.
Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji powinien zostać zgłoszony co najmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.

7. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele innych organów Fundacji, a także zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, o ile zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w posiedzeniu.

8. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane zwykłą większością głosów. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jej członków.

9.Każdy członek Rady Fundacji posiada jeden głos. Udział w posiedzeniu Rady Fundacji osób wymienionych w ust.7 ma charakter doradczy.

10. Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy:
a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
c) wyrażenie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
d) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielanie absolutorium,
f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz ustalenie ich wynagrodzenia,
g) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji,
h) zatwierdzanie uchwał w sprawie przystąpienia Fundacji do spółek lub innej fundacji,
i) zatwierdzaniu uchwał o połączeniu lub likwidacji fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 11

1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków.

2. Zarząd powoływany jest na wspólną kadencję na okres 3 lat przez Radę Fundacji. Członków pierwszego Zarządu powołują Fundatorzy.

3. Kadencja Zarządu upływa z chwilą zatwierdzenia przez Radę Fundacji sprawozdania z działalności Fundacji oraz rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.

5. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuję w razie:
a. złożenia rezygnacji,
b. nienależyte wypełnianie funkcji członka Zarządu,
c. istotnego naruszenia postanowień statutu,
d. niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
e. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
f. przekroczenia 75 roku życia.

6. W przypadku, gdy członek Zarządu nie może czasowo pełnić swojej funkcji, Rada Fundacji może wyznaczyć na jego miejsce jednego ze swych członków, na czas trwania przeszkody.

7. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje dłużej niż przez jedną kadencję.

8. Dotychczasowi członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje do czasu powołania nowego Zarządu.

9. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. prowadzenie spraw i reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich,
b. opracowywanie kierunków, zakresu i prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji,
c. prowadzenie bieżącej działalności Fundacji,
d. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w statucie, tworzenia oddziałów, zakładów i filii, przystąpienia do spółek i fundacji, a także w sprawie połączenia z inną fundacją,
f. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
g. organizowanie zbiórek publicznych,
h. zatrudnianie i ustalanie wynagrodzenia pracowników Fundacji,
i. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.

§ 13

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu i na rzecz Fundacji, upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, a także członek Zarządu wraz z ustanowionym przez Zarząd prokurentem lub pełnomocnikiem, działającym w granicach umocowania .

2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu i na rzecz Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu.

§ 14

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

3. Zarząd co roku, do dnia 28 lutego, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji sprawozdanie roczne (merytoryczne i finansowe) z działalności Fundacji za poprzedni rok obrotowy.

§ 15

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Umowę o pracę z członkiem Zarządu zawiera w imieniu Fundacji pełnomocnik ustanowiony przez Radę Fundacji.

3. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa w uchwale Rada Fundacji.

Rozdział 5

Zmiana celów i Statutu Fundacji

§ 16

1. Zmiany celów Fundacji mogą dokonać jedynie Fundatorzy, przy czym wymagana jest w takim przypadku jednomyślność.

2. Zmiana celów Fundacji następuje poprzez podjęcie przez Fundatorów stosownej uchwały a następnie podjęcia przez Radę Fundacji uchwały zmieniającej Statut w tym zakresie. Uchwala podjęta przez Fundatorów w zakresie zmiany celów Fundacji jest dla Rady Fundacji wiążąca.

§ 17

1. Decyzje w sprawie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji.
2. Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić z inicjatywy Rady Fundacji lub na pisemny wniosek Zarządu Fundacji.

Rozdział 6
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 18

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 19

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
a) prowadzenie działalności publicystycznej.
b) prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych,

§ 20

1. Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza ma charakter uboczny i powinna być podejmowana w rozmiarach służących celom statutowym Fundacji.

2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.

3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu wg obowiązujących zasad.

4. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.

Rozdział 7
Likwidacja Fundacji

§ 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

3. Likwidatora lub Likwidatorów Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji.

4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji będą przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub innych organizacji społecznych o zbliżonych celach statutowych.

§ 22

Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1) zgłoszenie wniosku do właściwego Sądu o dokonanie wpisu o otwarciu likwidacji,
2) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie jednorazowego ogłoszenia w prasie do zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia,
3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i listy wierzycieli,
4) sporządzenie planu finansowego likwidacji oraz planu zaspokojenia zgłoszonych zobowiązań.
5) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
7) zgłoszenie ukończenia likwidacji właściwemu sądowi wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,
8) przekazanie dokumentów Fundacji celem zarchiwizowania podmiotowi wskazanemu w uchwale o likwidacji Fundacji.

Rozdział 8
Inne postanowienia

§ 23

1. Pierwszy Zarząd Fundacji będzie działać w składzie dwuosobowym.
W skład pierwszego Zarządu Fundacji powołuje się:
1. Arkadiusza Grześka -Prezes Fundacji
2. Artura Zborowskiego -Wiceprezes Fundacji

2. Pierwsza Rada Fundacji działać będzie w składzie dwuosobowym.
W skład pierwszej Rady Fundacji powołuje się:
1. Jolantę Ubowską
2. Cezarego Krężelewskiego

§ 24

Organem nadzorującym Fundację jest Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 25

Statut wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.