O Fundacji

Fundacja Wspierania Filozoficzno-Humanistycznych Działań Społecznych SOKRATES została ustanowiona aby pielęgnować w społeczeństwie pierwiastek humanistyczny i odnajdywać obecność filozofii w wielu obszarach życia człowieka.

Działania fundacji skierowane są do wielu grup społecznych. Nasza fundacja swymi akcjami i realizowanym programem pragnie pokazać, że filozofię można uprawiać tak jak czynił to sam Sokrates, na „ulicy” wśród ludzi, którzy filozofami się nie czują. Pojmujemy filozofię również w sposób właściwy Sokratesowi, jako naukę zajmującą się wszystkim co dotyczy człowieka.
Dzisiaj nazywamy to h u m a n i z m e m .

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego i została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń (KRS) pod numerem 0000232517.

Celem Fundacji jest :

 1. Inicjowanie i wspieranie filozoficznych i ogólnohumanistycznych działań w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem :
  – ośrodków pomocy społecznej
  – zakładów penitencjarnych
  – ośrodków szkolno-wychowawczych
  – domów dziecka
  – ośrodków leczenia uzależnień
 2. Wspieranie edukacji filozoficznej i humanistycznej w :
  – szkołach
  – przedszkolach
  – młodzieżowych ośrodkach kultury
 3. Rozszerzanie świadomości etycznej w poszczególnych grupach zawodowych.
 4. Inicjowanie i wspieranie programów oraz przedsięwzięć naukowych, oświatowych, kulturalnych i opiekuńczych.

Fundacja realizuje swe cele przez :

 1. Organizowanie warsztatów , seminariów , szkoleń , wykładów i innych działań edukacyjnych.
 2. Tworzenie zespołów humanistów współpracujących z wyżej wymienionymi ośrodkami w celu realizacji zadań statutowych fundacji.
 3. Działalność informacyjną , edukacyjną , naukową i wychowawczą.
 4. Współpracę z ośrodkami kulturalnymi , wychowawczymi i społecznymi.
 5. Prowadzenie działalności informacyjnej i publicystycznej.
 6. Udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji.