O FUNDACJI - STRONA GŁÓWNA STATUT FUNDACJI NASZA DZIAŁALNOŚĆ O SOKRATESIE DANE KONTAKTOWE

O FUNDACJI

Fundacja Wspierania Filozoficzno-Humanistycznych Działań Społecznych SOKRATES została ustanowiona aby pielęgnować w społeczeństwie pierwiastek humanistyczny i odnajdywać obecność filozofii w wielu obszarach życia człowieka.

Działania fundacji skierowane są do wielu grup społecznych. Nasza fundacja swymi akcjami i realizowanym programem pragnie pokazać, że filozofię można uprawiać tak jak czynił to sam Sokrates, na "ulicy" wśród ludzi, którzy filozofami się nie czują. Pojmujemy filozofię również w sposób właściwy Sokratesowi, jako naukę zajmującą się wszystkim co dotyczy człowieka.
Dzisiaj nazywamy to h u m a n i z m e m .

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego i została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń (KRS) pod numerem 0000232517.

Celem Fundacji jest :

1.Inicjowanie i wspieranie filozoficznych i ogólnohumanistycznych działań w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem :

- ośrodków pomocy społecznej
- zakładów penitencjarnych
- ośrodków szkolno-wychowawczych
- domów dziecka
- ośrodków leczenia uzależnień

2.Wspieranie edukacji filozoficznej i humanistycznej w :

- szkołach
- przedszkolach
- młodzieżowych ośrodkach kultury

3.Rozszerzanie świadomości etycznej w poszczególnych grupach zawodowych.

4.Inicjowanie i wspieranie programów oraz przedsięwzięć naukowych, oświatowych, kulturalnych i opiekuńczych.

Fundacja realizuje swe cele przez :

1.Organizowanie warsztatów , seminariów , szkoleń , wykładów i innych działań edukacyjnych.

2.Tworzenie zespołów humanistów współpracujących z wyżej wymienionymi ośrodkami w celu realizacji zadań statutowych fundacji.

3.Działalność informacyjną , edukacyjną , naukową i wychowawczą.

4.Współpracę z ośrodkami kulturalnymi , wychowawczymi i społecznymi.

5.Prowadzenie działalności informacyjnej i publicystycznej.

6.Udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

 

POWRÓT DO GÓRY STRONY
O FUNDACJI STATUT NASZA DZIAŁALNOŚĆ O SOKRATESIE KONTAKT